ВРЕМЯ: Органы здравоохранения Чонбури информируют жителей, посетивших места, о последних подтвержденных случаях Covid в Чонбури — 19 случаев.

Чонбури –

Управление общественного здравоохранения Чонбури вчера, 14 августа, опубликовало график информирования людей, которые посещали определенные места в прошлом месяце и в этом месяце, чтобы уведомить органы здравоохранения и следить за своим здоровьем. Ниже приводится английский перевод выпуска.

Может быть изображением текста, который говорит: ¹à¸¥à¸ªà¸–านที่เสี่ยง จังหวั฻ ชลบุรี ประภาศ ฉบับที่ 184 ( 2) วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา à ¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ ลำดับ สถ านที่ วันที่ ร้านน้ำ หม ู่บ้านเà¸à¸·à¹‰à¸à¸à¸²à¸—ร หนà¸à¸‡à¹„ม้ ๠ภ่น เลขที่ 33/137 หมู่ที่ ตำบลห นà¸à¸‡à¸›à¸£à¸·à¸ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸ ‡ จังหวัดชลบุรี à¸£à¹‰à¸²à¸™à¹€à ¸ˆà¹‰à¸ ิจ (จำหน่ายไภ่ต้ม๠ละเภ›à¹‡à¸”ต้ม) à¸•à¸¥à¸²à¸”à¸§à¸±à¸”à¸Šà¸±à¸¢à¸¡à¸‡à ¸„ล พัทยาใต้ ตำบลหนà¸à¸‡à¸›à¸£ ืภà¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จังหภ§à¸±à¸”ชลบุรี à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à¸™à ¸—а¸µа¹ˆ 1-7 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 13.00 18.00 а¸™. 2 ระหว่างวันที่ à¸ªà¸´à¸‡à¸«à¸²à¸„à ¸¡ 2564 06.30- 3 дня ¸¹à¸›à¸´à¹‰à¸‡ ข้าวเหนียว ข้าวภล่à¸à¸‡ หมู่บ้านเà¸à¸ มงคล เลภ‚ที่ 112/225 หมู่ที่ 10 ตำบลหนà¸à¸‡à¸›à ¸£à¸·à¸ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จังห วัดชลบุรี ระหว่างวัภ™а¸—а¸µа¹ˆ 1-4 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 04.00- 4 а¸£а¹‰а¸²а¸™а¸›а¹‰а¸ ²à¸ªà¸¸à¸šà¸´à¸™ (จำหน่ายà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ªà¸³à¹€à¸£ ็จรูป ๠ละขà¸à¸‡à¸Šà¸³) โพธิสาร ซà¸à¸¢ ตำบลนาเภลืภà¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à ¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จังหวัดชลบุร ี ระหว่างวันที่ 1-11 à¸ªà¸´à¸‡à¸«à ¸²à¸„ม 2564 07.00- 20.00 น. สูนร์ปภบัติภาร COVID-19 จังหว ัดชà¸à¸šà¸¸à¸£à¸µ 038-119777 (เวลา 08.30 21.00 u.)"

 1. Магазин напитков в деревне Уэа Атон в районе Бангламунг с 1 по 7 августа с 1:00. и 6:00.
 2. Jae-Kit Shop (магазин вареной курицы и утки) в районе Бангламунг с 1 по 4 августа с 6:30. и 11:00.
 3. Магазин курицы-гриль, свинины и клейкого риса в деревне Эк Монгкол 3 в районе Бангламунг с 1 по 11 августа с 7:00. и 8:00.
 4. Магазин Pa-Subin (магазин кулинарии и продуктов) на Soi Potisan 1 в районе Бангламунг с 1 по 11 августа с 7:00. и 8:00.Может быть изображением текста, который говорит: ¸ªà¸–านที่เลี่ยง à¸ˆà¸±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸”à¸Šà ¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ ประภาศ ฉบับที่ 184 (3) à 14 ¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ สถานที่ ว ันที่ 2564 เวลา ร้านวินา (à¸ˆà ¸³à¸«à¸™à¹ˆà¸²à¸¢à¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸•à¸²à¸¡à¸ªà¸±à¹ˆà¸‡) à¹€à¸¥à¸‚à ¸—ี่ 5/280 หมู่ 5ตำบลหนà¸à¸‡à¸›à¸£à¸·à¸ à ¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จังหวัภ”ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 -1 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 7 2564- 07.00 а¸™. ¢à¹„ภ่ย่าง (รถจัภรยานยนต์พ่à Honda Wave 17.00 ²à¸¢à¹€à¸¥à¸‚ทะเบียน 6 ภภู 125 ชลบุภ£à¸µ) จำหน่ายบริเวณ à¸«à¸™à¹‰à¸²à¸§à ¸±à¸”หนà¸à¸‡à¹€à¸ ตุน้à¸à¸¢ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸ ²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จังหวั฻ชลบุภ£à¸µ ระหว่างวันที่ 3-2237 สิงห าคม 1 9- 2564 06.00 ร้านเจ็น้à¸à¸¢ (จำหน ่ายผัภสด) ตลาดเข าตาโล à¸•à ¸³à¸šà¸¥à¸«à¸™à¸à¸‡à¸›à¸£à¸·à¸ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸ °à¸¡à¸¸à¸‡ จังหวั฻ชลบุรี à¸£à ¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à¸™à¸—ี่ สิงหาคม 14.00 7- 2564 ¸™. 09.00 FAMILY MART (๠ฟมิลี่มาร์ท) รหัสสาขภ² 20.00 นาเภลืภชà¸à¸¢ 8 (ภลางซà¸à¸¢) ต ำบสนาเภลืà¸à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à ¸¸à¸‡ จังหวั฻ชลบุรี ระห ว่างวันที่ สิงหาคม 5119 14 2564 น. ศูนe์ปภิบัติภาร COVID-05.00 จังหภ§à¸±à¸”ชลบุรี 14.00-19 (เวลา 038 119777 u.)"
 5. Ресторан Vina в районе Бангламунг с 1 по 7 августа с 7:00. и 5:00 утра.
 6. Мобильный прилавок с курицей-гриль в храме Нонг Кет Ной в районе Бангламунг с 1 по 9 августа с 6:00. и 2:00.
 7. Jae-Noi (магазин свежих овощей) на рынке Khao Talo в районе Banglamung с 1 по 2 августа с 9:00. и 8:00.
 8. Удобный магазин Family Mart (5519) по адресу Na Kluea Soi 14 в районе Бангламунг с 1 по 9 августа с 5:00. и 2:00.
 9. Пи-Ноо (продуктовый магазин) на Сой Сукхумвит 33 в районе Бангламунг с 1 по 4 августа с 6:00. и 12:00.
 10. Мобильный фруктовый киоск в Ban Amphoe в районе Бангламунг с 4 по 7 августа и 11 августа с 10:00. и 6:00.Может быть изображением текста, который гласит: «FRRPp OPU ข้à¸à¸¡à¸¹à¸¥à¸ªà¸–านที่เสี่ย ง จังหวั฻ชลบุรี ประภาศ ฉบับที่ 184 (4) วันที่ 14 à¸ªà¸´à¸‡à ¸«à¸²à¸„ม 2564 à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ ลำภ”ับ สถานที่ วันที่ เวลา à ¸£à¹‰à¸²à¸™à¸žà¸µà¹ˆà¸ ู (จำหน่ายขà¸à¸‡à¸Šà¸³) ภ›à¸²à¸ ซà¸à¸¢à¸ªà¸¸à¸‚ุมวิท33 ตำบลน าเภลืภà¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸šà¸²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จภ±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸»à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à ¸§а¸±а¸™а¸—а¸µа¹ˆ 1-4 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 06.00 21.00 а¸™.10 а¸£а¸– จำหน่ายผลไม้ตà¸à¸‡à¹ à¸¥à¸°à¸œà¸¥à¹„à ¸¡à¹‰à¸ªà¸” (รถจัภรยานยนต์พ่วภ‡à¸‚้าง ยี่ห้ภSUZUKI SMASH สี๠ดง à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¹€à ¸¥à¸‚ ทะเบียน มบข 259 ภทม.) à¸ˆà¸³à¸«à ¸™à¹ˆà¸²à¸¢ โซนบ้านà¸à¸³à¹€à¸ ภà¸à¹‰à¸²à¹€à¸ à¸à¸šà¸ ²à¸‡à¸¥à¸°à¸¡à¸¸à¸‡ จังหวั฻ชลบุภ£à¸µ ระหว่างวันที่ à¸ªà¸´à¸‡à¸«à¸²à ¸„а¸¡ 2564 а¹ а¸¥а¸° 11 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 10.00 18.00 а¸™. สูนร์ปภิบัดิภาร COVID-19 จังห วัดชลบุรี 038-119777 (เวลา 08.30 21.00 u.)"Может быть изображением текста, который гласит: «TRRP OFFUBC ข้à¸à¸¡à¸¹à¸¥à¸ªà¸–านที่เสี่ย ง จังหวั฻ชลบุรี ประภาศ ฉบับที่ 184 (5) วันที่ 14 à¸ªà¸´à¸‡à ¸«à¸²à¸„ม 2564 ลำดับ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸ Šà¸² สถานที่ วันที่ เวลา ร้ านเจ็วรนุช (จำหน่ายดà¸à¸ ๠„ม้) ตลาดสดปาภร่วมบ่à¸à¸§à¸´à ¸™à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² จังหวั฻ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1- 7 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 05.00 16.00 а¸™. ™à¸à¸‡à¸šà¸±à¸§à¸¥à¸³à¸ ูหนà¸à¸‡à¹ หมู่ à¸•à¸³à ¸šà¸¥à¸šà¸¶à¸‡ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² จังภ«à¸§à¸±à¸»à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à ¸™а¸—а¸µа¹ˆ 2-3 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 5 а¸™.2564 а¸£а¹‰а¸²а¸™а¸Šа¸ ¸à¸›à¹€à¸›à¸à¸£à¹Œà¸ªà¸•à¹Šà¸à¸› (จำหน่า²à¸¢à¸à¸²à¸«à¸²à ¸£à¸ªà¸±à¸•à¸§à¹Œ) หมู่3 ตำบลสุรศัภดิ์ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² à¸ˆà¸±à¸‡à¸«à¸§à ¸±à¸”ชลบุรี ระหว่างวันท а¸µа¹ˆ 8-5 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 8 а¸™. 2564 ร้านจำหน่ายà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ªà¸³à¹€à¸£à¹‡à ¸ˆà¸£à¸¹à¸à¸µà¸ªà¸²à¸™ ซà¸à¸¢à¸§à¸±à¸”บ่à¸à¸«à¸´à¸™ ห มู่ ตำบลสรุศัภดิ์ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à ¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² จังหวัดชลบุร ี ระหว่างวันที่ 4-6 à¸ªà¸´à¸‡à¸«à ¸²а¸„а¸¡ 10 2564- -06.00 а¸™. ศูนe์ปภบัติภาร COVID-13.00 จังหวภ±à¸”ชลบุรี 19-038 (เวลา 119777 08.30 u.)"
 11. Jae-Waranuch (Цветочный магазин) на рынке свежих продуктов Pak Ruam, Bon win, в районе Si Racha с 1 по 7 августа с 5:00. и 4:00.
 12. Лааб Нонг Буа Лумпу в районе Сирача с 3 по 5 августа с 6:00. и 8:00.
 13. Super Stop (зоомагазин) в районе Си Рача с 5 по 8 августа с 9:00. и 5:00.
 14. Приготовленная исанская еда на Soi Wat Bo Hin Moo 9 в районе Сирача с 6 по 10 августа с 6:00. и 1:00.Может быть изображением текста, который гласит: «RRR ข้à¸à¸¡à¸¹à¸¥à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸—à¸µà¹ˆà¹€à¸ªà¸µà¹ˆà¸¢à ¸‡ จังหวั฻ชลบุรี à¸›à¸£à¸°à¸ à ¸²à¸¨ ฉบับที่ 184 (6) วันที่ 14 สิงภ«à¸²à¸„ม 2564 ลำดับ 5 à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸ Šà¸² สถานที่ วันที่ ร้านปล าสวยงาม สี่๠ยภซà¸à¸¢à¸«à¸™à¸à¸‡à¹€à ¸›à¹‡à¸”หาย 10 ตำบลทุ่งสุขลา à ¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² à¸ˆà¸±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸”à¸Šà ¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ เวลา ระหว่างวัน а¸—а¸µа¹ˆ 8-11 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 08.00-19. ‡à¸‚à¸à¸‡à¸Šà¸³à¸à¸£à¸§à¸£à¸£à¸“ 179/1 à¸•à¸³à¸šà¸¥à¸—à¸¸à¹ˆà ¸‡à¸ªà¸¸à¸‚ลา à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² à¸ˆà¸±à ¸‡à¸«à¸§à¸±à¸»à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ ระหว่างว а¸±а¸™а¸—а¸µа¹ˆ 8-11 а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 06.00 а¸™.7 а¹‚а¸¥а¸•а ¸±à¸ª เà¸à¹‡à¸ ซ์เพรสสาขาตลาดวภ£à¸ ิจ หมู่ ตำบลบึง ยึงà¸à¸³à¹ €à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² จังหวัดชลภšà¸¸à¸£à¸µ ระหว่างวันที่ à¸ªà¸´à¸‡à ¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 06.00 а¸™. 8 ร้านจำหน่ายà¸à¸²à¸«à¸²à¸£à¸ªà¸³à¹€à¸£à¹‡à ¸ˆà¸£à¸¹à¸› (หน้าหมู่บ้านà¸à¹ˆà¸²à¸§à¸žà¸¤à ¸ ษา)หมู่ ตำบลทุ่งสุขลา à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² จังหวัดภŠà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ 05.00 12.00 น. ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาภ„ม 2564 ๠ละ 16.00 19.00 สูนe์ปภบัติภาร COVID-19 à¸ˆà ¸±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸”ชลบุรี 038-119777 (เวลา 08.30 21.00 น.)"
 15. Магазин декоративной рыбы на Сой Нонг Пед Хай Му 10 в районе Сирача с 8 по 11 августа с 8:00. и 7:00.
 16. Продуктовый магазин Orawan в районе Сирача с 8 по 11 августа с 6:00. и 8:00.
 17. Tesco Lotus Express, отделение рынка Воракит, в районе Сирача с 8 по 10 августа с 6:00. и 2:00.
 18. Магазин кулинарии (напротив деревни Ао Прукса) в районе Сирача с 10 по 11 августа с 5:00. и 12:00. и между 4:00. и 7:00.Может быть изображением одного или нескольких человек и текстом, который гласит: ¸µà¹ˆà¸¢à¸‡ จังหวัดชลบุrี à¸›à¸£à¸°à ¸ าศ ฉบับที่ 184 (7) วันที่ 14 สิง หาคม 2564 ลำดับ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à ¸Šà¸² สถานที่ วันที่ เวลา ร๠‰à¸²à¸™à¸¡à¸²à¸¥à¸µ (จำหน่ายขà¸à¸‡à¸Šà¸³) à¹€à ¸¥à¸‚ที่ 26/167 หมู่ 1 ตำบลสุรศัภดิ์ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸²à¸ˆà¸±à¸‡à¸«à¸§à¸ ±à¸”ชลบุรี à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸¨à¸£à¸µà¸£à¸²à¸Šà¸² ภ£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à¸™à¸—ี่ 10 สิงหาคม 2564 06.00- 20.00 а¸™. ้านเล็ภภา๠ฟ ตลาดใหม่ชลบภ¸à¸£à¸µ (โซนH) ตำบลบ้านโขดà¸à¸³à¹ €à¸ à¸à¹€à¸¡à¸·à¸à¸‡à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ จังหวภ±à¸”ชลบุรี à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à¸§à¸±à¸™à¸—à ¸µà¹ˆ 1-7 สิงหาคม 2564 04.00 04.00-09.00 2 à¸£à¹‰à¸²à¸™à¸ªà¸¡à¹€à¸ à ¸µà¸¢à¸£à¸•à¸´ ตลาดใหม่ชลบุรี (à¸ˆà ¸³à¸«à¸™à¹ˆà¸²à¸¢à¹„ภ่สด) โชน A ตำบลบ้าน๠‚ขด à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¹€à¸¡à¸·à¸à¸‡à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ จภ±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸»à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ à¸£à¸°à¸«à¸§à¹ˆà¸²à¸‡à ¸§а¸±а¸™а¸—а¸µа¹ˆ а¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 08.00- 20.00 а¸™. 3 ตลาดใหม่ชลบุรี ตำบลบ้ภ²à¸™à¹‚ขด à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¹€à¸¡à¸·à¸à¸‡à¸Šà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ จังหวั฻ชลบุรี ระหว่ภ²à¸‡à¸§à¸±à¸™à¸—ี่ -14 สิงหาคม 2564 hูนe์ปภิบัติภาร COVID-19 à¸ˆà¸±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸”à¸Šà¸¥à ¸šà¸¸à¸£à¸µ 038-119777 (เวลา 08.30 21.00 u.)"
 19. Malee (продуктовый магазин) в районе Сирача с 10 по 12 августа с 6:00. и 8:00.
 20. Кофейня Lek на рынке Талад Май (зона H) в районе Муенг с 1 по 7 августа с 4:00. и 9:00 утра.
 21. Куриный магазин Somkiat на рынке Talad Mai (зона A) в районе Mueng с 3 по 10 августа с 8:00. и 8:00.
 22. Рынок Талад Май в районе Муенг с 8 по 14 августа.
 23. Удобный магазин 7-Eleven на заправочной станции PTT, перекрестке с ледяной фабрикой в ​​районе Фанат Нихом с 5 по 9 августа с 11:00. и 8:30. и 11 августа с 6:00. до 5:00.

Может быть изображением текста, который гласит: ªà¸µà¹ˆà¸¢à¸‡ จังหวัดชลบุรี ปร ะภาศ ฉบับที่ 184 (8) วันที่ 14 สภ´à¸‡à¸«à¸²à¸„ม 2564 ลำดับ à¸à¸³à¹€à¸ à¸à¸žà¸™à¸±à¸ ªà¸™à¸´à¸„ม สถานที่ วันที่ เวภ¥à¸² 7-ELEVEN (เชเว่น à¸à¸µà¹€à¸¥à¸Ÿà¹€à¸§à¹ˆà¸™) สาขา ปดท.๠ยภโรงน้ำ๠ข็งเลขภ—ี่47/2 หมู่ 7 ตำบลหมà¸à¸™à¸™à¸²à¸‡ à¸à¸³à¹ €à¸ à¸à¸žà¸™à¸±à¸ª นิคม จังหวัดภŠà¸¥à¸šà¸¸à¸£à¸µ ระหว่างวันที่ 5-9 à ¸ªа¸´а¸‡а¸«а¸²а¸„а¸¡ 2564 11.00- 11.00-20.30а¸™. 20.30 น. ‡à¸¡à¸·à¸ ๠มสภ์ต้à¸à¸‡à¹ƒà¸ªà¹ˆ ส๠ภนไทยชภ™à¸°" สูน์ปภิบัติภาร COVID-11 à¸ˆà¸±à¸‡à ¸«à¸§à¸±à¸”ชลบุรี 2564-06.00 (เวลา 19 -038 u.)"

По данным Управления общественного здравоохранения Чонбури, если у кого-либо возникнут проблемы с респираторными симптомами и / или лихорадкой в ​​течение 14 дней после посещения этих мест, они должны обратиться в больницу.

Пожалуйста, сообщите в больницу, что вы посетили то же место, что и пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19, — продолжили они.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=————=——=—==—

Не забудьте подписаться на нашу рассылку и получать все наши новости в одном ежедневном электронном письме без спама. Нажмите здесь! ИЛИ введите свой адрес электронной почты ниже!

Поддержите The Pattaya News в 2021 году!

Подпишитесь на нас в что его цель, Twitter, Новости Google, Instagram, TikTok, Youtube, Pinterest, Flipboardили Tumblr

Присоединяйтесь к нам в LINE, чтобы получать оповещения о нарушениях!

Присоединяйтесь к обсуждению в нашей группе Facebook https://www.facebook.com/groups/438849630140035/или в комментариях ниже.

Хотите разместить у нас рекламу или узнать о продвижении вашего бизнеса, мероприятия, благотворительной организации или спортивного мероприятия? Пишите нам по адресу Паттайяnewseditor@gmail.com

У вас есть общие новости, пресс-релизы, вопросы, комментарии и т. д.? Мы не заинтересованы в SEO-предложениях. Пишите нам по адресу Паттайяnewseditor@gmail.com

Посылающий
Отзывы пользователей
5 (2 голосов)
Подписаться
Ноп Мичухун
Автор национальных новостей в The Pattaya News с сентября 2020 года по октябрь 2022 года. Родившаяся и выросшая в Бангкоке, Ноп любит рассказывать истории о своем родном городе словами и картинками. Ее образовательный опыт в Соединенных Штатах и ​​ее страсть к журналистике сформировали ее подлинные интересы в обществе, политике, образовании, культуре и искусстве.